RODO

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejszy dokument stanowi opis polityki prywatności i wykorzystywania plików cookies przez „Nadmorskie Centrum Medyczne” Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Majewskich 26, 80-457 Gdańsk (Administrator). Określa zasady, sposób przetwarzania oraz wykorzystywania danych i informacji pochodzących od pacjentów i użytkowników serwisu internetowego.

Prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią niniejszej polityki. Wchodząc na tę stronę lub korzystając z niej i przesyłając nam jakichkolwiek dane osobowe użytkownik akceptuje warunki niniejszej polityki prywatności.

Administratorem danych osobowych jest „Nadmorskie Centrum Medyczne” Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, ul. Majewskich 26, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk- Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000073034, REGON: 192616396 NIP: 5842444154 (dalej także jako: NCM).

I. Zasady ochrony danych osobowych

„Nadmorskie Centrum Medyczne” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością dokłada szczególnej staranności, aby wszelkie dane osobowe były przetwarzane zgodnie z celem, dla których zostały zebrane i wykorzystywane stosownie do zakresu udzielonych zezwoleń (zgód) oraz obszarów przetwarzania dozwolonych prawem.
Wszystkie dane osobowe przetwarzane są w sposób zgodny z wymogami powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności w zgodzie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 216/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1000), ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1219 ze zm.) oraz ustawą prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1907 ze zm.), w tym zgodnie z zakresem udzielonej przez pacjenta i użytkownika zgody.
Dbamy o to, aby przetwarzanie danych osobowych odbywało się zgodnie z zasadami dotyczącymi merytorycznej poprawności oraz adekwatnie do celów w jakich zostały zebrane.
Przetwarzamy dane przez okres niezbędny do osiągnięcia celów, dla których zostały zebrane, a dodatkowo przez okres
w jakim jesteśmy do tego zobowiązani na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
Zapewniamy poufność, integralność oraz rozliczalność przetwarzanych przez nas danych osobowych.
Przetwarzane dane osobowe nie są udostępniane bez zgody osób, których dane dotyczą, chyba że udostępnia się te dane osobom upoważnionym do przetwarzania danych osobowych, podmiotom którym przekazano dane na podstawie umowy powierzenia (w tym współpracującym z Administratorem: kancelariom prawnym, podmiotom świadczącym obsługę IT) oraz podmiotom upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
Przetwarzane dane osobowe nie są przekazywane do państw spoza Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

II. Sposoby pozyskiwania danych

Dane osobowe są pozyskiwane poprzez:

 • formularz wypełniany online – informacje gromadzone są dzięki formularzowi dostępnemu na naszej stronie internetowej, zgodnie z Regulaminem Korzystania ze Strefy On-line w „Nadmorskim Centrum Medycznym” Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w Gdańsku;
 • kontakt bez pośrednictwa sieci – na stronie internetowej znajdują się różne numery telefonów i faksów oraz adresy email, pod którymi można się z nami kontaktować;
 • podczas korzystania z zasobów strony www.ncm.com.pl – gromadzone są informacje
  o użytkownikach za pośrednictwem plików takich jak „cookies”.

Cookiesto małe pliki tekstowe nazywane „ciasteczkami”, wysyłane przez nasz serwis internetowy i zapisywane
na urządzeniu końcowym użytkownika (komputerze, laptopie, smartfonie). Używamy ich dla dostosowania treści i usług
do indywidualnych potrzeb oraz zainteresowań użytkowników serwisu NCM, zrozumienia sposobu, w jaki użytkownicy korzystają z naszego serwisu oraz stałego udoskonalania naszego serwisu internetowego, czyniąc go jeszcze przyjaźniejszymi i lepiej dostosowanymi do potrzeb użytkowników. Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce opcję przyjmowania cookies, jednakże efektem takiej zmiany może być utrata możliwości korzystania ze strony www.ncm.com.pl.

Pliki „cookies” są stosowane przez NCM w celu:

– identyfikacji pacjentów jako zalogowanych w Strefie on-line i weryfikowania czy są zalogowani,
– zapamiętywania danych konta, danych do logowania,
– ułatwienia nawigacji,
– dostosowania serwisu do preferencji użytkownika.

III. W jakim celu są wykorzystywane zebrane przez nas dane

 1. Dane osobowe są wykorzystywane do celów realizacji usługi prowadzenia Strefy on-line oraz związanych z tym obowiązków prawnych ciążących na Administratorze – na podstawie art. 6 ust. 1 a) b) i c) RODO.
 2. W przypadku uzyskania odpowiedniej zgody, dane wykorzystywane są również w celach marketingowych realizowanych
  za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poprzez używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, dla celów marketingu bezpośredniego, zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. Prawo telekomunikacyjne (tekst jednolity: U. z 2017 r. poz. 1907 ze zm.) oraz poczty elektronicznej, zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r.
  o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1219 ze zm.) na podstawie art. 6 ust. 1 a) RODO.

IV. Bezpieczeństwo i przechowywanie informacji

„Nadmorskie Centrum Medyczne” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zapewnia
bezpieczeństwo danych osobowych dzięki odpowiednim środkom technicznym i organizacyjnym, mającym na celu zapobieżenie bezprawnemu przetwarzaniu danych, udostępnieniu osobom nieupoważnionym oraz ich przypadkowej utracie, zniszczeniu czy uszkodzeniu.

V. Prawa użytkownika

 1. Podanie danych osobowych w zakresie niezbędnym dla realizacji usług oferowanych przez Administratora jest obowiązkowe,
  a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
 2. Administrator respektuje przysługujące każdej osobie, której dane przetwarza prawa: dostępu do danych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych.
 3. Jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, osoba ta ma prawo do cofnięcia zgody
  w dowolnym momencie, z tym zastrzeżeniem, iż nie wpłynie to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano
  na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 4. Osoba, której dane przetwarzamy może skorzystać ze swoich uprawnień poprzez skierowanie
  do „Nadmorskie Centrum Medyczne” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pisma, w którym przedstawi swoje żądania.
 5. Osoba, której dane przetwarzamy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli uzna, że jej prawa zostały naruszone. VI. Zmiany dotyczące polityki prywatności.Na zmiany w polityce ochrony prywatności „Nadmorskie Centrum Medyczne” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością mogą mieć wpływ zmiany w sferze ustawodawczej w zakresie ochrony danych osobowych, a także inne czynniki. O wszelkich zmianach pacjenci i użytkownicy zostaną bezzwłocznie poinformowani na stronie internetowej „Nadmorskie Centrum Medyczne” Spółka
  z ograniczoną odpowiedzialnością.

VII. Kontakt

Wszelkie pytania związane z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych, w tym dotyczące niniejszej Polityki prywatności prosimy kierować do inspektora ochrony danych osobowych Alicji Dolewskiej – Krawczyńskiej na adres: iod@ncm.com.pl

KLAUZULE INFORMACYJNE:

Klauzula informacyjna dla pacjentów

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Nadmorskie Centrum Medyczne Sp. z o.o. z siedzibą 80-457 Gdańsk, ul. Majewskich 26, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000073034,
 2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych – e-mail: iod@ncm.com.pl, adres: ul. Majewskich 26, 80-457 Gdańsk.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu ochrony zdrowia, leczenia pacjentów, profilaktyki zdrowotnej, świadczenia usług medycznych i rozliczeń z nimi związanych oraz zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej, na podstawie art. 6 ust 1 pkt a) b), c), d) i f) oraz art. 9 ust. 2 pkt a), c), h) i i) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., w przypadku udzielenia stosownej zgody Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą również w celach marketingowych.
 4. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów prawa (w szczególności ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia) jest obowiązkowe (konsekwencją niepodania danych osobowych będzie odmówienie wykonania usług), a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
 5. Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą udostępniane następującym odbiorcom: podmiotom upoważnionym przez Panią/Pana, podmiotom upoważnionym na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa (w szczególności na podstawie art. 26 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta
  i Rzeczniku Praw Pacjenta) oraz podmiotom, którym powierzono przetwarzanie danych osobowy, w szczególności: podmiotom współpracującym z Administratorem i udzielającym świadczeń zdrowotnych na rzecz pacjentów Administratora.
 6. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego,
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu – zakres każdego z praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać zostały wskazane szczegółowo w art. 15-22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
  z dnia 27 kwietnia 2016 r.; a nadto w zakresie w jakim Administrator przetwarza Pan/Pana dane wyłącznie na podstawie zgody – prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 8. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza powszechnie obowiązujące przepisy o ochronie danych osobowych.
 9. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług oraz wygaśnięcia roszczeń z nimi związanych, a nadto przez okres, w którym Administrator ma obowiązek je przechowywać zgodnie
  z obowiązującymi przepisami prawa (w szczególności ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta
  i Rzeczniku Praw Pacjenta). W zakresie w jakim Administrator przetwarza dane tylko na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody – do czasu cofnięcia tej zgody.
 10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

Data utworzenia : 24.05.2018

Klauzula informacyjna dla osób upoważnionych do otrzymania informacji o stanie zdrowia pacjenta oraz udostępniania im dokumentacji medycznej pacjenta

Zgodnie z art. 14 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Nadmorskie Centrum Medyczne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Majewskich 26, 80-457 Gdańsk;
 2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych – e-mail: iod@ncm.com.pl, adres: ul. Majewskich 26, 80-457 Gdańsk.
 3. Pani/Pana dane osobowe zostały pozyskane od pacjenta,
 4. Administrator pozyskał Pani/Pana dane w następującym zakresie: imię i nazwisko, numer PESEL, numer telefonu, adres zamieszkania.
 5. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na potrzeby:
 6. udzielenia informacji o stanie zdrowia pacjenta, oraz udzielonych mu świadczeniach zdrowotnych,
 7. udostępnienia dokumentacji medycznej pacjenta
 8. na podstawie art. 6 ust 1 pkt c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
 9. Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą udostępniane następującym odbiorcom: podmiotom upoważnionym na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa (w szczególności na podstawie art. 26 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta) oraz podmiotom, którym powierzono przetwarzanie danych osobowy, w szczególności: podmiotom współpracującym z Administratorem i udzielającym świadczeń zdrowotnych na rzecz pacjentów Administratora.
 10. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego;
 11. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres, w którym Administrator jest zobowiązany do ich przechowywania na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 12. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu – zakres każdego z praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać zostały wskazane szczegółowo w art. 15-22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 13. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 14. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

Data utworzenia : 24.05.2018

Klauzula informacyjna dla przedstawicieli ustawowych osób małoletnich, ubezwłasnowolnionych
i niezdolnych do świadomego wyrażenia zgody

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Nadmorskie Centrum Medyczne Spółka
  z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Majewskich 26, 80-457 Gdańsk;
 2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych – e-mail: iod@ncm.com.pl, adres: ul. Majewskich 26, 80-457 Gdańsk.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na potrzeby:
 4. udzielenia informacji o stanie zdrowia pacjenta, oraz udzielonych mu świadczeniach zdrowotnych,
 5. udostępnienia dokumentacji medycznej pacjenta
 6. udzielenia świadczeń zdrowotnych pacjentowi małoletniemu, całkowicie ubezwłasnowolnionemu lub niezdolnemu do świadomego wyrażenia zgody oraz prowadzenia jego dokumentacji medycznej
 7. na podstawie art. 6 ust 1 pkt b) i c) oraz art. 9 ust. 2 pkt c), h) i i) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
 8. Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą udostępniane następującym odbiorcom: podmiotom upoważnionym przez Panią/Pana, podmiotom upoważnionym na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa (w szczególności na podstawie art. 26 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta) oraz podmiotom, którym powierzono przetwarzanie danych osobowy, w szczególności: podmiotom współpracującym z Administratorem i udzielającym świadczeń zdrowotnych na rzecz pacjentów Administratora.
 9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów prawa (w szczególności ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia) jest obowiązkowe (konsekwencją niepodania danych osobowych będzie odmówienie wykonania usług), a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
 10. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego;
 11. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres, w którym Administrator jest zobowiązany do ich przechowywania na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 12. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu – zakres każdego z praw oraz sytuacje,
  w których można z nich skorzystać zostały wskazane szczegółowo w art. 15-22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 13. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 14. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

Data utworzenia : 24.05.2018

Klauzula informacyjna dla pensjonariuszy Dworu Seniora

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Nadmorskie Centrum Medyczne Sp. z o.o. z siedzibą 80-457 Gdańsk, ul. Majewskich 26, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000073034,
 2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych – e-mail: iod@ncm.com.pl, adres: ul. Majewskich 26, 80-457 Gdańsk.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu świadczenia usług stacjonarnej opieki medycznej
  i niemedycznej, na podstawie art. 6 ust 1 pkt a) b), c) oraz art. 9 ust. 2 pkt a), c), h) i i) ogólnego rozporządzenia
  o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., w przypadku udzielenia stosownej zgody Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą również w celach marketingowych.
 4. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów prawa (w szczególności ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U.2019.1507 t.j. z dnia 2019.08.12) jest obowiązkowe (konsekwencją niepodania danych osobowych będzie odmówienie wykonania usług), a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
 5. Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą udostępniane następującym odbiorcom: podmiotom upoważnionym przez Panią/Pana, podmiotom upoważnionym na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz podmiotom, którym powierzono przetwarzanie danych osobowy, w szczególności: podmiotom współpracującym z Administratorem.
 6. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu – zakres każdego z praw oraz sytuacje,
  w których można z nich skorzystać zostały wskazane szczegółowo w art. 15-22 ogólnego rozporządzenia
  o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 8. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza powszechnie obowiązujące przepisy o ochronie danych osobowych.
 9. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług oraz wygaśnięcia roszczeń
  z nimi związanych, a nadto przez okres, w którym Administrator ma obowiązek je przechowywać zgodnie
  z obowiązującymi przepisami prawa (w szczególności ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta
  i Rzeczniku Praw Pacjenta). W zakresie w jakim Administrator przetwarza dane tylko na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody– do czasu cofnięcia tej zgody.
 10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

Data utworzenia : 24.05.2018

Aktualizacja: 10.01.2020

Klauzula informacyjna dla członków rodziny, opiekunów prawnych lub innych osób wskazanych przez  pensjonariuszy Dworu Seniora

Zgodnie z art. 14 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Nadmorskie Centrum Medyczne Spółka
  z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Majewskich 26, 80-457 Gdańsk;
 2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych – e-mail: iod@ncm.com.pl, adres: ul. Majewskich 26, 80-457 Gdańsk.
 3. Pani/Pana dane osobowe zostały pozyskane od pensjonariusza Dworu Seniora,
 4. Administrator pozyskał Pani/Pana dane w następującym zakresie: imię i nazwisko, adres, numer telefonu.
 5. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na potrzeby:
 6. kontaktu ze strony Administratora,
 7. udzielenia informacji o stanie zdrowia pensjonariusza, oraz udzielonych mu świadczeniach zdrowotnych,
 8. udostępnienia dokumentacji medycznej pensjonariusza
 9. wypełnienia ciążącego na Administratorze obowiązku wynikającego z obowiązujących przepisów prawa, w szczególności z 68a pkt 1 lit. c i lit. e ustawy o pomocy społecznej
 10. na podstawie art. 6 ust 1 pkt c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
  27 kwietnia 2016 r.,
 11. Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane następującym odbiorcom: podmiotom upoważnionym na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa (w szczególności na podstawie
  26 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta) oraz podmiotom, którym powierzono przetwarzanie danych osobowy, w szczególności: podmiotom współpracującym z Administratorem i udzielającym świadczeń zdrowotnych na rzecz pacjentów Administratora.
 12. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego;
 13. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres, w którym Administrator jest zobowiązany do ich przechowywania na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 14. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu – zakres każdego z praw oraz sytuacje,
  w których można z nich skorzystać zostały wskazane szczegółowo w art. 15-22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 15. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan,
  iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 16. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

Data utworzenia : 24.05.2018

Aktualizacja; 10.01.2020

Top